NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Opcje programu

Dostęp do opcji w programie "NotesManager 3" jest możliwe poprzez okno główne aplikacji poprzez przycisk "Opcje".
uruchomi to okno z wyborem opcji.Na oknie tym program oferuje otworzenie okna z opcjami kolejnych modułów jak i dodatkowe opcje "główne", które służą konfiguracji ogólnej programu. Oczywiście ustawione tutaj opcje dotyczą tylko aktualnie używanej bazy danych. Każda inna baza danych korzysta z własnych ustawień opcji.

Każdy moduł możliwy do konfigurowania posiadają standardowe opcje do ustawienia. Są to skórki wykorzystywane w aplikacji.
Skórki to elementy graficzne, które są tłem na danych oknach. Każdy moduł może posiadać własne skórki dzięki czemu praca z programem może być przyjemniejsza dla każdego kto oczekuje od programu ładniejszych wrażeń estetycznych. Zaletą niewątpliwą jest tutaj fakt, iż owe skórki użytkownik może dodawać sam bez żadnych ograniczeń.
Opcje główne również posiadają ten element, ale dotyczy on okna głównego programu, a więc prezentacji graficznej na której widnieją symbole poszczególnych modułów.

Aby zmienić teksturę danego elementu należy wybrać przycisk "Wybierz teksturę" co spowoduje otworzenia okna dialogowego z wyborem pliku graficznego. po wyborze plik zostanie wczytany i zaprezentowany w minioknie.

Jeśli dana tekstura nie spełnia oczekiwań użytkownika lub tez użytkownik zdecydował się cofnąć zmiany do standardowej tekstury wystarczy skorzystać z przycisku "Przywróć domyślną teksturę". Spowoduje to utworzenie tekstury startowej w danym elemencie programu.

Po wprowadzonych zmianach w opcjach, nowe dane zostaną aktywowane dopiero po zatwierdzeniu zmian zielonym przyciskiem. Jeśli użytkownik wybierze przycisk czerwony oznaczać to będzie anulowanie wybranych zmian.

Opcje główne 
Opcje te konfigurują dane ogólne w aplikacji takie jak: standardowe opcje tekstury, rodzaje powiadomień, które będą występować automatycznie, opcje powiadomień, opcje użytkownika, opcje aktualizacji danych oraz opcje automatyzacji.
Opcje rodzaju powiadomień - Dotyczą ustawień w jaki sposób będą prezentowane powiadomienia automatyczne. Możliwe jest wybranie: komunikatu w oknie oraz komunikatu w chmurze. Opcje te mogą być wyłączone - wtedy powiadomienia nigdy nie będą występować lub włączone w różnych konfiguracjach. Jeśli obie opcje będą włączone to powiadomienie będzie uruchamiane jednocześnie zarówno w oknie dialogowym jak i w chmurze tray.

Opcje powiadomień - Te opcje umożliwiają ogólne włączenie / wyłączenie powiadomień automatycznych oraz wybranie cyklu z jakim powiadomienia te będą sprawdzane i w razie potrzeby wyświetlane. Program po wykryciu danych, które powinny znaleźć się w procesie powiadomień wyświetli odpowiednie informacje, w przeciwnym wypadku proces powiadomień automatycznych nie wyświetli żadnych informacji by nie przeszkadzać użytkownikowi w wykonywaniu innych czynności. Cykl powiadomień automatycznych możliwy jest do realizacji od 1 minuty do 720 minut cyklicznie.

Opcje użytkownika - Opcje te umożliwiają wybranie, czy aktywna baza danych ma być zabezpieczona hasłem, czy też nie. Możliwe jest również zmienienie aktualnego hasła. W zakładce tej możliwe jest także wybranie, czy program ma dokonywac automatycznych zapisów bazy danych po każdych wprowadzonych zmianach. Jeśli dana baza danych jest już chroniona hasłem, program podczas zmiany hasła lub jego anulowania będzie oczekiwać podania starego hasła, a następnie podania nowego, ma to na celu zabezpieczenia tej opcji przed osobami trzecimi, co powoduje, iż program "NotesManager 3" automatycznie troszczy się o bezpieczeństwo użytkownika.
Zmianę hasła można dokonać poprzez przycisk "Zmień hasło".
Anulowania hasła można dokonać poprzez odznaczenie opcji "Zabezpiecz hasłem".
Włączenie / wyłączenie automatycznego zapisu danych można dokonać wybierając opcję "Autozapis".

Opcje minut aktualizacji danych - To opcje w których można dokonać wyboru cyklu, co jaki czas program ma dokonać automatycznej aktualizacji danych. "NotesManager 3" liczy ilość czasu do danego wydarzenia lub ile czasu dane wydarzenie trwa. Proces ten jednak nie trwa w czasie teraźniejszym, gdyż byłoby to zbyt pracochłonne dla procesora co spowodowałoby trudność w pracy z innymi programami. Z tego też powodu aktualizacja taka występuje tylko cyklicznie co kilka minut. Tutaj można dokonać wyboru co ile minut taka aktualizacja ma być wykonana. Kazdy moduł zostanie automatycznie odświeżony po wykonaniu aktualizacji danych.

Opcje automatyzacji - To opcje, które umożliwiają szybsza pracę pomiędzy użytkownikiem, a programem. opcje te są przeznaczone tylko dla zaawansowanych użytkowników programu "NotesManager 3". Opcja ta służy do wyłączenia większości komunikatów w programie, dzięki czemu podczas przywracania dużej ilości danych lub usuwania danych i tym podobnych czynności program nie zada wielu pytań, które mogą wystąpić, a jedynie zadziała zgodnie z ustawieniami w tych właśnie opcjach. po wyłączeniu przycisku "Pytaj o potwierdzenie operacji" program wyświetli listę możliwych zdarzeń. Każde z wyświetlonych zdarzeń może być zaznaczone lub wyłączone oznaczać to będzie wykonanie pewnej czynności lub jej nie wykonanie. Np. po zaznaczeniu "potwierdzania usuwania danych" program będzie pytał o potwierdzenie usuwania danych. Jednak po odłączeniu tej opcji program będzie usuwać dane bez koniecznego wcześniejszego potwierdzenia.

Opcje notatek, walut i albumu
Opcje te to najprostszy rodzaj konfiguracji. Okna te ograniczają się tylko do wyboru skórki w danych modułach. Żadne inne konfiguracje tych modułów nie są możliwe.
Opcje planu tygodnia, dat / rocznic, finansów, imienin oraz zadań
Opcje te wzbogacone są o dodatkowy parametr do ustawień powiadomień. Można dokonać tutaj wyboru, czy dany moduł ma być brany pod uwagę podczas automatycznych powiadomień oraz ile dni / godzin do danego wydarzenia musi pozostać, aby program zaczął informować o nim. Dla każdego modułu te wartości mogą być różne z tego tez powodu opcje te zostały wyróżnione na kilka oddzielnych okien.
Opcje sejfu haseł
Opcje te służą do ustawienia konfiguracji modułu Sejfu haseł. Okno zostało podzielone na standardowe modyfikacje tekstury oraz opcje sejfu haseł i opcje eksportu danych.

Opcje sejfu haseł - Tutaj można dokonać konfiguracji, czy program ma zabezpieczyć dostęp do sejfu haseł, co spowoduje że każda próba uruchomienia modułu będzie wymuszac podania hasła dostępu do bazy danych. Na uwagę zasługuje tu jednak fakt, iż opcja ta zadziała tylko wtedy, gdy - naturalnie - bazę danych chroni jakieś hasło. W przeciwnym wypadku hasło nie będzie wymagane.

Nie pokazuj hasła w głównym module - to funkcja która będąc zaznaczoną ukrywa hasła w oknie modułu sejfu hasła. Dostęp w tej sytuacji do hasła będzie tylko z poziomu podglądu / edycji danego wpisu.

Opcje eksportu haseł
Tutaj istnieje tylko jedna funkcja możliwa do konfiguracji. Przycisk "Exportować wraz z innymi danymi" określa czy podczas exportu wszystkich danych (z poziomu głównego okna) program ma również umieszczać wpisy z sejfu haseł. Funkcja ta jest standardowo odznaczona co oznacza, że export danych pomija moduł sejfu haseł i jego dane nie zostaną umieszczone w pliku podczas exportu. Dzięki temu hasła użytkownika nie zostaną udostępnione poprzez stworzony plik. Jesli nie ma jakichś konkretnych powodów do włączania tej opcji, powinno pzoostawić się ją wyłączoną by wrażliwe dane użytkownika pozostały bezpieczne.
Opcje kontaktów
Opcje te przeznaczone są tylko dla modułu kontaktów. Okno to zostało podzielone na standardowe zmiany tekstury, opcje powiadomień omówione w rozdziale "Opcje planu tygodnia, dat / rocznic, finansów, imienin oraz zadań" oraz opcje imienin.

Pierwsze dwie możliwości konfiguracji zostały opisane dokładniej powyżej. Moduł kontaktów dodaje jedną nową zakładkę "opcje imienin", gdzie możliwe jest zaznaczenie / odznaczenie 4 różnych przycisków:
- Dodawaj zawsze do modułu imienin - zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż utworzenie lub edycja każdego dowolnego kontaktu spowoduje automatyczne dodanie imienia danego kontaktu do modułu imienin.
- Edytuj zawsze w module imienin - zaznaczenie tej opcji spowoduje edycję imienia o podanej dacie w module imienin na aktualnie zmodyfikowany kontakt
- Usuwaj zawsze z modułu imienin - zaznaczenie tej opcji spowoduje po każdym usunięciu danego kontaktu, wpis z imieniem i odpowiednią datą w module imieni zostanie również usunięty.Przywracaj - Zawsze do modułu imienin - zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż kontat przywracany aktualnie zostanie również dodany do modułu imienin.
Kreator strony - przetestuj