NotesManager

Rozbudowany, funkcjonalny i darmowy organizer osobisty dla każdego

Pierwsze kroki w programie

Jak widać na powyższym obrazku, program posiada wyszarzone niektóre elementy z głównego menu widocznego po lewej stronie. Oznacza to, że funkcje te są aktualnie nieaktywne. Powodem tego jest to, iż nie utworzyliśmy, ani nie otworzyliśmy żadnej bazy danych. W tym momencie uruchomienie każdego z widocznych na ekranie modułów skutkować będzie komunikatem: 

Zgodnie z opisem należy, więc utworzyć nowy plik lub też otworzyć istniejącą już wcześniej bazę danych. 

Utworzenie nowej bazy danych
Aby utworzyć nową bazę danych, na której będziemy pracować należy wybrać z menu głównego przycisk „Nowy plik” co skutkować będzie otworzeniem nowego okna dialogowego:

Okno to służy do ustawienia hasła lub jego dezaktywacji. Jeśli użytkownik chce może zabezpieczyć swoją bazę danych wprowadzając hasło dostępu. W tym celu należy wpisać hasło do górnego pola tekstowego, a następnie owe hasło powtórzyć analogicznie w drugim oknie dialogowym. Wprowadzane hasło z powodów bezpieczeństwa będzie wykropkowane:

Jeśli natomiast użytkownik zdecyduje, iż hasło dostępu nie jest potrzebne, wystarczy odznaczyć napis „Zabezpieczyć hasłem” co spowoduje wyszarzenie pól z wprowadzeniem haseł:

Po dokonaniu decyzji należy potwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem „OK”, który w aplikacji „NotesManager 3” jest reprezentowany poprzez zieloną ikonę pojawi się kolejne okno do wyboru miejsca zapisu nowo utworzonej bazy danych. Czerwona ikona widoczna z prawej strony służy do anulowania zmian i zamknięcia okna dialogowego.

Na ekranie tym należy podać nazwę bazy danych oraz miejsce jej zapisu. Po wybraniu miejsca i nazwaniu bazy danych należy potwierdzić zmiany przyciskiem „Zapisz”.
Tak oto utworzona została nowa baza danych i aktywowane wszystkie możliwości programu „NotesManager 3”.

Otworzenie istniejącej bazy danych
Jeśli kiedyś utworzona została baza danych ponowne uruchomienie jej będzie wymagało użycia przycisku „Wczytaj plik”. Spowoduje to otworzenie okna dialogowego z wyborem bazy danych.

W oknie tym należy wybrać istniejącą bazę danych poprzez dwukrotne kliknięcie na jej nazwie. W tym przypadku „Nazwa bazy danych.nmk”.Jeśli baza ta została wcześniej zabezpieczona hasłem dostępu, program poprosi o autoryzację, co oznacza, że należy podać hasło dostępu do programu.

Po wprowadzeniu hasła program sprawdzi poprawność hasła. W przypadku podania nieprawidłowego hasła pojawi się komunikat:

Po podaniu prawidłowego hasła wszystkie funkcje w programie zostaną aktywowane i udostępnione użytkownikowi do dalszej pracy.
Kreator strony - przetestuj